Een reguliere boomveiligheidscontrole of een gespecificeerd onderzoek van Voorthuizen regelt het voor u. Zo ook voor alle andere boomtechnische aspecten zoals: taxatie, visie en beleid en begeleiding en toezicht van projecten.

Boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole

Met een boomveiligheidscontrole kijken we naar de veiligheid rondom bomen. Tijdens de controle wordt er hoofdzakelijk gekeken naar: conditie, vitaliteit, ziekten en aantastingen, dood hout en mechanische gebreken in de boom.
Bij de controle letten we nadrukkelijk op de gevaarzetting per locatie, rekening houdend met de zorgplicht van de boomeigenaar.

Nader technisch onderzoek

Nader technisch onderzoek

Wanneer uit de boomveiligheidscontrole bepaalde aspecten naar voren komen die niet vanaf de grond zijn te beoordelen of de kennis van de boomveiligheidscontroleur ophoudt, kan onze ETT’er (European Tree Technican) nader onderzoek uitvoeren. Bij nader onderzoek wordt er gebruikt gemaakt van diverse methoden en onderzoeken. Hierbij kunt u denken aan een trekproef bij scheefstand of het meten van de restwand door middel van een resistograaf.

Boom effect analyse

Boom effect analyse

Wanneer er bouw- of wegwerkzaamheden zijn gepland, kan het zijn dat tijdens de ontwerpperiode blijkt dat er binnen de invloedsfeer van bomen gewerkt moet worden.
Door middel van een boom effect analyse geven antwoord op de centrale vraag: kunnen de bomen met de voorgenomen werkzaamheden in hun huidige verschijningsvorm worden behouden.

Begeleiding en toezicht

Begeleiding en toezicht

Wanneer er gewerkt moet worden binnen de invloedsfeer van de boom, is naast een boom effect analyse een deskundig toezichthouder wenselijk en in veel gevallen ook vereist.
Tijdens werkzaamheden rond bomen is er grote kans op schade aan de boom, wortels en of groeiplaats van de boom. Door middel van het inzetten van een deskundig toezichthouder kan die schade worden voorkomen of beperkt. De toezichthouders bij van Voorthuizen handelen naar alle redelijkheid en geven vanuit boomtechnisch oogpunt aan hoever de werkzaamheden kunnen gaan zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de boom.

Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek

Het uitvoeren van een groeiplaatsonderzoek kan voor verschillende doeleinden.
Bij voorgenomen plantwerkzaamheden om te kijken hoe de kwaliteit van de aanwezige bodem. De uitkomsten van het onderzoek geven aan of nog maatregelen getroffen moeten worden voordat de bomen geplant kunnen worden.
Ook bij teruglopende groei in de kroon kan het zijn dat de oorzaak in de bodem zit. Dit kan zijn door een tekort aan voedingselementen, vochttekort of door verdichting.
Daarnaast kan een groeiplaatsonderzoek ook worden ingezet om de mogelijkheid tot verplanting te beoordelen. Hierbij kijken we voornamelijk naar de opbouw van het wortelstelsel en de opbouw van de huidige bodem ten opzichte van de toekomstige bodem. Hierbij houden we ook rekening met de conditie, vitaliteit en soort boom.

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Wanneer u een groot project heeft kunt u ons inschakelen voor projectbegeleiding. Wij nemen de leiding en de uitvoerde partij kan met alle vragen bij ons terecht. De uitgevoerde werkzaamheden worden door onze ETT’er gecontroleerd en bijgehouden in een rapportage. U kunt hierbij denken aan een snoeiproject, rooiproject of een plantproject.

Flora en fauna

Flora en fauna

van Voorthuizen kan voor u een onderzoek uitvoeren of de voorgenomen activiteiten invloed hebben op de flora en/of fauna. Daarbij maken wij een plan om de werkzaamheden af te stemmen op de waargenomen flora en fauna. Wij sluiten hierbij aan bij de Wet Natuurbescherming waarin de inheemse plant- en diersoorten worden beschermd. Deze wet is van toepassing voor zowel overheden als bedrijven en particulieren.

Taxatie

Taxatie

Bomen hebben meer waarde dan kachelhoutwaarde of enkel hun sierwaarde. Bij schade aan bomen kan de schade ook in geld worden bepaald. De veroorzaakte schade kan worden verhaald op de veroorzaker. Onze erkende NVTB taxateur kan de waarde bepalen aan de hand van het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging Taxateurs Bomen.

Visie en boombeleid

Visie en boombeleid

Het vormen van een visie en het opstellen van een duidelijk boombeleidsplan, vereist de nodige expertise. Van Voorthuizen kan voor u een duurzaam en praktisch boombeleidsplan opstellen. Door samen met u alle mogelijke opties af te wegen komen we tot beste uitgangspunten. Een goed boombeleid is de basis voor het dagelijks boombeheer, waarvoor Voorthuizen graag voor u een boombeheersplan opstelt.

Advies/ Aanvraag kapvergunning & omgevingsvergunning

Advies/ Aanvraag kapvergunning & omgevingsvergunning

Voor het kappen van bomen is, afhankelijk van de gemeente waarin de boom staat, in een aantal gevallen een vergunning nodig. Controleer dus bij uw eigen gemeente of er een vergunning aangevraagd dient te worden.
Het aanvragen van een omgevingsvergunning/kapvergunning doet u bij de gemeente waarin de boom staat. Hieraan zijn kosten verbonden die per gemeente verschillen.
Er zijn ook uitzonderingen op de kapvergunning o.a. Noodkap en Boswet.
Wij adviseren u graag en kunnen wanneer u dat wenst het traject aanvragen en begeleiden

Met boombeleid zorgt u ervoor dat u aan de voorkant problemen voorkomt. Een goed boombeleid is de basis voor het dagelijks boombeheer. Aan de hand van beleid kan van Voorthuizen ook een beheerplan opstellen.

Contactgegevens

Zandkuilweg 2a 4033 AL Lienden

0344 - 60 15 56

info@vanvoorthuizenbomen.nl