Een reguliere boomveiligheidscontrole of een gespecificeerd boomonderzoek: van Voorthuizen regelt het voor u. Zo ook voor alle andere boomtechnische aspecten zoals: taxatie, visie en beleid, begeleiding en toezicht van projecten. Kortom, voor een uitgebreid boomadvies bent u bij Van Voorthuizen aan het juiste adres.

Boomonderzoek naar de veiligheid van bomen

Boomonderzoek naar de veiligheid van bomen

Boomveiligheid is de veiligheid rondom bomen. Bij een boomveiligheidscontrole kijken we hoofdzakelijk naar de conditie, vitaliteit, ziekten en aantastingen, dood hout en mechanische gebreken van een boom. Bij het onderzoek naar boomveiligheid kijken we naar de locatie waar de boom staat, en daarbij houden we rekening met de zorgplicht van de boomeigenaar. Bij de controle naar de boomveiligheid kunnen bepaalde aspecten naar voren komen die niet vanaf de grond te beoordelen zijn, of waarbij de kennis van de boomveiligheidscontroleur ophoudt. In dit geval kan onze ETT’er (European Tree Technican) nader onderzoek uitvoeren. Bij nader boomonderzoek wordt er gebruik gemaakt van diverse methoden en onderzoeken. Hierbij kunt u denken aan een trekproef bij scheefstand of het meten van de restwand door middel van een resistograaf.

Boom effect analyse

Boom effect analyse

Wanneer er bouw- of wegwerkzaamheden zijn gepland, kan het zijn dat tijdens de ontwerpperiode blijkt dat er binnen de invloedsfeer van bomen gewerkt moet worden. In dit geval is een boom analyse nodig, die meet wat voor effect het heeft wanneer het project zo zou worden uitgevoerd dat de bomen behouden blijven. De boom analyse geeft nu inzicht of de bomen behouden kunnen blijven in hun originele vorm, of dat er bijvoorbeeld een boom gekapt of verplaatst moet worden.

Begeleiding en toezicht

Begeleiding en toezicht

Als blijkt dat er gewerkt moet worden binnen de invloedsfeer van de boom, is naast een boom effect analyse een deskundig toezichthouder wenselijk en in veel gevallen ook vereist. Deze toezichthouder kan gepast boom advies geven, waardoor schade aan de boom, de wortels en of groeiplaats van de boom beperkt blijven. De toezichthouders bij van Voorthuizen handelen naar alle redelijkheid en geven vanuit boomtechnisch oogpunt het meest deskundige boomadvies van Nederland. Zij zullen aangeven in hoeverre de werkzaamheden verder kunnen gaan zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de boom.

Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek

Het uitvoeren van een groeiplaatsonderzoek heeft verschillende doeleinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd om een analyse te maken van de huidige kwaliteit van de aanwezige bodem waar men iets wil planten. Op deze manier kan Van Voorthuizen advies geven over eventuele maatregelen die nog genomen moeten worden voordat de bomen geplant kunnen worden. Van Voorthuizen kan ook boomadvies geven als er een teruglopende groei in de kroon plaatsvindt. Oorzaken hiervan zijn een tekort aan voedingselementen, vochttekort of verdichting. Ten slotte kan Van Voorthuizen ook nog boomadvies geven over groeiplaatsen. Hiermee kan de mogelijkheid tot verplanting worden beoordeelt. Hierbij kijken we naar de opbouw van het wortelstelsel en van de huidige bodem ten opzichte van de toekomstige bodem. Ook houden we rekening met de conditie, vitaliteit en de soort boom waarmee we te maken hebben.

Projectbegeleiding en taxatie

Projectbegeleiding en taxatie

Heeft u een groot project gepland staan, dan kunt u Van Voorthuizen inschakelen voor boomadvies. We nemen de leiding en de uitvoerende partij kan met alle vragen bij ons terecht. De uitgevoerde werkzaamheden, zoals snoei projecten, rooiprojecten of plant projecten, worden door onze ETT’er gecontroleerd en bijgehouden in een rapportage. Van Voorthuizen is ook het juiste boomadviesbureau voor taxatie van uw bomen. Bomen hebben meer waarde dan hun kachelhoutwaarde of enkel hun sierwaarde. Bij schade aan bomen kan de schade ook in geld worden bepaald. De veroorzaakte schade kan worden verhaald op de veroorzaker. Onze erkende NVTB taxateur kan de waarde bepalen aan de hand van het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging Taxateurs Bomen.

Boom advies over flora en fauna in de omgeving

Boom advies over flora en fauna in de omgeving

Van Voorthuizen kan boomonderzoek voor u uitvoeren, waarbij we onderzoeken of de voorgenomen activiteiten invloed hebben op de flora en fauna in de omgeving. Daarbij geven we boomadvies en maken we een plan om de werkzaamheden af te stemmen op de waargenomen flora en fauna. Wij sluiten hierbij aan bij de Wet Natuurbescherming waarin de inheemse plant- en diersoorten worden beschermd. Deze wet is van toepassing voor zowel overheden als bedrijven en particulieren.

Visie en boombeleid door deskundig boomadvies

Visie en boombeleid door deskundig boomadvies

Het vormen van een visie en het opstellen van een deskundig boomadvies aan de hand van een duidelijk boombeleidsplan, vereist de nodige expertise. Van Voorthuizen boomadviesbureau kan voor u een duurzaam en praktisch boombeleidsplan opstellen. Door samen met u alle mogelijke opties af te wegen komen we tot beste uitgangspunten. Een goed boombeleid is de basis voor het dagelijks boombeheer, waarvoor Voorthuizen graag voor u een boombeheerplan opstelt.

Advies/Aanvraag kapvergunning & omgevingsvergunning

Advies/Aanvraag kapvergunning & omgevingsvergunning

Voor het kappen van bomen is, afhankelijk van de gemeente waarin de boom staat, in een aantal gevallen een vergunning nodig. Controleer dus bij uw eigen gemeente of er een vergunning aangevraagd dient te worden. Het aanvragen van een omgevingsvergunning/kapvergunning doet u bij de gemeente waarin de boom staat. Hieraan zijn kosten verbonden die per gemeente verschillen. Er zijn ook uitzonderingen op de kapvergunning o.a. Noodkap en Boswet. Wij geven u graag boomadvies en kunnen waar en wanneer u maar wilt het traject aanvragen en begeleiden.

Met boombeleid zorgt u ervoor dat u aan de voorkant problemen voorkomt. Een goed boombeleid is de basis voor het dagelijks boombeheer. Aan de hand van beleid kan van Voorthuizen ook een beheerplan opstellen.

Contactgegevens

Zandkuilweg 2a 4033 AL Lienden

0344 - 60 15 56

info@vanvoorthuizenbomen.nl