1 Algemene voorwaarden Van Voorthuizen Boom- en Groenverzorging B.V.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen…………………………………..,
Van Voorthuizen Boom- en Groenverzorging B.V., gevestigd te LIENDEN,
(…………) ……………….., nader aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die
opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.
1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte van deze voorwaarden
afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden
uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden
uitdrukkelijk van kracht.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door of namens opdrachtnemer uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn
vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken zolang deze niet aanvaard zijn door
opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en
opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (overeenkomst van opdracht) door
opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde
daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De
bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is
gekomen.
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is
aangegaan.

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te
stellen.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien
deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders
voortvloeit.
2
3.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en
het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening
van opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende
opdracht uitgevoerd wordt.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover
zal vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.
4.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders
indien de wet of zijn beroepsplicht hem verplicht de betreffende gegevens openbaar
te maken.
4.4
a. Opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en
kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en
de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden
worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke
bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te
bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt
bereikt.

Artikel 5 Tarief

5.1 Het tarief van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
opdracht.
5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel
is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer
gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij
opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
5.3 Het tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties
van ingeschakelde derden, wordt per maand of indien opdrachtnemer hiertoe besluit
na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht,
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de
omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

3 Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening,
te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan
14 dagen na factuurdatum.
6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is
hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is
ingetreden aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een
gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.
6.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden dan kan
opdrachtnemer rechtsmaatregelen nemen strekkende tot verkrijging van betaling.
Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de door opdrachtnemer te
maken buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld volgens het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.
6.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het
oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd
van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in
een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde
zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten,
de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al
hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is,
direct opeisbaar.
6.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de
verschuldigde rente, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten
en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Reclames

7.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag
dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover
opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op.
7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet
(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door
opdrachtgever reeds betaalde tarief.

4 Artikel 8 Leveringstermijn

8.1 Is opdrachtgever een uitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering
benodigde informatie en/of stukken ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn
waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat
de betaling is ontvangen respectievelijk de informatie en/of stukken geheel ter
beschikking zijn gesteld.
8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te
beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
8.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet
wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de
overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de
overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout
wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van
opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor
die schade slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de
verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum
van € 5.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove
nalatigheid.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade
die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband
houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door
opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
9.3 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden nadat de fiscale
aangiftes van het betreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn
waarvoor uitstel is verleend. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt
indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende
tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn,
en voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid
heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere
werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben
plaatsgevonden, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

Artikel 10 Verjaring

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook
jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door
opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de
geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de
opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede
begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model)-contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander
in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren.

Artikel 12 Recht van terughouding

Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht opdrachtnemer
onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat
opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

6 Toelichting

Deze algemene voorwaarden zijn toegespitst op een administratiekantoor. Met enige
aanpassingen kan het ook worden gebruikt voor een andere zakelijk dienstverlener.
In artikel 5 worden enige opmerkingen gemaakt over het tarief. Uiteraard kan hier
afhankelijk van de afspraken ook een meer uitgebreide regeling worden opgenomen.
Bijvoorbeeld als volgt:
Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de
opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium. Opdrachtnemer doet op
verzoek van de opdrachtgever vooraf opgave van de geschatte kosten voor de door hem
en/of door zijn personeel te verrichte arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde
opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
Voor de verrichtte werkzaamheden wordt een urenregistratie bijgehouden.
De cliënten die per kwartaal hun administratie laten bijwerken, ontvangen na afloop van
deze periode een factuur en één bij het afronden van het jaarwerk.
Voor alle andere cliënten wordt er gefactureerd na afloop van de verrichtte
werkzaamheden.
De uit te voeren werkzaamheden zijn verschillend van aard; het daarbij behorende
uurtarief eveneens.
In artikel 6, lid 1 wordt een betalingstermijn genoemd. Let er op dat deze gelijk is met de
in de factuur te noemen termijn. Indien een termijn wordt overeengekomen voor betaling
betekent overschrijding hiervan dat de wederpartij direct in verzuim is. Een uitdrukkelijke
ingebrekestelling (=aanmaning) is dan niet nodig om aanspraak te maken op de
vertragingsrente die hier is bepaald op 1% per maand.
In artikel 12 wordt een recht van terughouding (ook wel aangeduid als retentierecht)
genoemd. Indien de gebruiker onder een beroepsregeling valt komt het voor dat hierin
een retentierecht uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
In artikel 6:96, lid 4 BW is vastgelegd dat ten aanzien van de schuldenaar die een
natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de
buitengerechtelijke incassokosten zijn gemaximeerd op de in het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke kosten genoemde forfaitaire bedragen. Zie de hierna genoemde
bedragen:

Hoofdsom percentage ten hoogste vergoeding incassokosten
over de eerste € 2.500 15% Minimum € 40
over de volgende € 2.500 10%
over de volgende € 5.000 5%
over de volgende € 190.000 1%
over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

7

Gemakshalve wordt hierbij in het model aangesloten. Aangezien deze bedragen
dwingend recht zijn, zou in het geval van eenmanszaken, personenvennootschappen en
rechtspersonen hiervan kunnen worden afgeweken door middel van een andere regeling.
In het geval van natuurlijke personen die in verzuim zijn, zal u eerst altijd moeten
aanmanen tot betaling, waarbij een termijn van 14 dagen moet worden gegeven. Het
bedrag aan buitengerechtelijke kosten zal ook in de aanmaningsbrief moeten worden
vermeld en is pas verschuldigd bij niet nakoming binnen de gestelde termijn. In andere
gevallen (dus de hiervoor genoemde eenmanszaken etc.) kan direct aanspraak worden
gemaakt op de buitengerechtelijke kosten vanaf het moment dat de schuldenaar in
verzuim is.

Contactgegevens

Zandkuilweg 2a 4033 AL Lienden

0344 - 60 15 56

info@vanvoorthuizenbomen.nl